streswpracy

Realizacja programu profilaktycznego w 2021 r.

Do programu profilaktycznego zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.Pracodawca przystępujący do programu profilaktycznego może wybrać jedną z trzech ścieżek realizacji programu w jego zakładzie pracy:

Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” realizowany jest poprzez organizację szkoleń, dostarczając i rozpowszechniając wiedzę na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych (takich jak: mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie psychiczne, molestowanie seksualne, przemoc czy agresja), inspirując do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych zjawisk wpływających negatywnie na właściwe funkcjonowanie pracowników oraz samej organizacji. Ponadto, koordynatorzy tematu w Okręgowych Inspektoratach Pracy wspierają merytorycznie przedsiębiorstwa, które zainteresowane są przeprowadzeniem oceny stresogenności cech pracy poprzez udostępnienie narzędzia – Skali Ryzyka Psychospołecznego (przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) – oraz przygotowanie propozycji działań naprawczych w oparciu o wyniki tej oceny. Promowane są również przykłady dobrych praktyk w kontekście przeciwdziałania stresowi i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Program jest również wspierany poprzez organizowanie konferencji, seminariów, programów radiowych i telewizyjnych  oraz stoisk z materiałami edukacyjnymi czy webinariami.

W 2021 r. przeprowadzono 125 szkoleń. Objęto nimi blisko:

1
pracodawców
1
pracowników
1
społecznych inspektorów pracy
1
nauczycieli

Szkolenia tradycyjne i on-line często zawierały elementy dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania nie tylko stresowi, ale również mobbingowi i dyskryminacji. 

Wśród przykładów dobrych praktyk stosowanych w zakładach pracy funkcjonujących na terenie województwa opolskiego znalazły się m. in.:

  • „Zielona linia”; „Zielona skrzynka” – numer telefonu oraz mail gdzie anonimowo można zgłosić pytania, wątpliwości oraz wszelkie próby negatywnych zjawisk  w miejscu pracy.
  • „Dzień z pupilem” – pracownicy zakładu pracy jednego dnia w tygodniu mogli przyprowadzić do miejsca pracy swojego pupila.
  • Badania ankietowe zadowolenia z pracy – pracownicy przy pomocy przygotowanego formularza anonimowo wypowiadali się w kwestii odczuwanej satysfakcji z pracy. Wyniki zbiorcze udostępniane były na platformie internetowej wykorzystywanej w zakładzie pracy.

Ponadto uczestnicy w trakcie szkolenia mogli zaproponować własne rozwiązania zwiększające poziom zadowolenia z pracy. Rozmowy przeprowadzone z pracodawcami pozwalają stwierdzić, że podejmowane zagadnienia są niezwykle istotne i potrzebne. Nieumiejętność zarządzania stresem  w zakładach pracy jest coraz częstszą przyczyną zaburzeń sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przykłady organizacji stoisk, konferencji, seminariów:

  • promowanie programu  na antenie TVP3 Bydgoszcz „Dobrze wiedzieć”, który został poświęcony zagrożeniom w środowisku pracy, z udziałem pracowników PIP,

Screenshot-z-programu-Dobrze-wiedziec.

  • udział w audycji na antenie Radio Kielce, w którym omówiono stres w miejscu pracy.  Po zakończeniu audycji nadinspektor odbierała telefony od słuchaczy i udzielała porad dotyczących powyższej problematyki,
  • udział w audycji “Bliższe spotkania”, na antenie Radia Olsztyn. Temat audycji dotyczył problemu mobbingu w środowisku pracy oraz przeciwdziałaniu temu zjawisku,
  • promowanie programu podczas organizacji stoisk dla studentów i pracodawców biorących udział w wirtualnych Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Technologii Politechniki Śląskiej,

Plakat-dotyczacy-wypalenia-zawodowego

  • podczas realizacji projektu informacyjnego „Pierwsza praca – pierwszy krok”,
  • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu w czasie trwania kampanii „Prawa przez cały rok” Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA),
  •  publikacja notatek na stronach internetowych OIP Katowice pt.: „Stres w pracy – czy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania stresowi w pracy?”, w której wyjaśniono m.in.  czym jest stres,
  •  publikacja notatek na stronach internetowych OIP Katowice o przeciwdziałaniu stresowi
   w pracy,

Fotografia nr 4 Katowice_Plakat popularyzujący program 21.10.2021 r.

  • publikacja notatek na stronach internetowych OIP Katowice dotyczącą wypalenia zawodowego,

Fotografia nr 5 Katowice_Plakat popularyzujący program podczas targów pracy

  • publikacja plakatów popularyzujących program profilaktyczny program pt. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

Fotografia nr 6 Katowice_Plakat popularyzujący rady, jak przeciwdziałać stresowi

  • promowanie programu podczas konferencji „Pandemia COVID-19 nowe wyzwania  w środowisku pracy” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach,

Kielce_Konferencja-naukowa-pt.-Pandemia

Kielce_Konferencja-naukowa-pt.-Pandemia

Fotografia nr 8: Kielce_Konferencja naukowa pt. Pandemia COVID-19 nowe wyzwania  w środowisku pracy

  • promowanie programu podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny 2021,
  • promowanie programu podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGROSHOW 2021 w Bednarach,
  • promowanie programu podczas wideokonferencji pt. „ Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”, prelekcja na temat „Czynniki psychospołeczne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście zagrożeń związanych z obciążeniem psychicznym, pracą zdalną i długotrwałą izolacją w związku
   z COVID-19”.