streswpracy

Biblioteka zagrożeń psychospołecznych

Dyskryminacja

 • Deklaracja w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach

  Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 25 listopada 1981 r.(...)

 • Przewodnik dobrych praktyk „Firma równych szans

  Przewodnik, który oddajemy w Państwa ręce, jest czymś więcej niż pierwszą w Polsce publikacją prezentującą najskuteczniejsze rozwiązania z zakresu tworzenia warunków zapewniających równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Jest szansą na zmianę społeczną i rozwój potencjału ludzkiego organizacji. Bez społecznie odpowiedzialnego biznesu rzeczywista zmiana społeczna jest niemożliwa, a zaan- gażowanie firm w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn jest kluczowe nie tylko dla wzrostu efektywności działań przedsiębiorstw i organizacji, ale także dla rozwoju w skali globalnej(...)

 • Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?

  W artykule przedstawiono zjawisko zawodowej dyskryminacji kobiet. Dzięki wy korzystaniu metody przeglądu literatury omówiono teoretyczny aspekt zagadnienia oraz dokonano prezentacji możliwych środków i sposobów zwalczania tej patologii w obliczu wciąż niewielkiego spożytkowania potencjału kobiet na rynku pracy.(...)

 • Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

  Kodeks pracy reguluje wiele obowiązków pracodawcy – mają one różny charakter, źródła, granice oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy. Różne są też sankcje za ich naruszenie.(...)

 • Antydyskryminacja

  Pakiet edukacyjny „Antydyskryminacja” powstał podczas projektu twinningowego „Wzmacnia- nie polityki antydyskryminacyjnej w Polsce”, prowadzonego wspólnie przez reprezentującego polskie władze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i austriac- kiego partnera — Instytut Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) w ramach programu wzmocnienia instytucjonalnego PHARE 2002.(...)

 • Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

  Oddajemy w Państwa ręce raport pt. Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych. Raport z monitoringu, będący efektem realizacji projektu Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego(...)

 • Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji

  W styczniu 2010 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej podjęły decyzję o rozpoczęciu współpracy nad przygotowaniem niniejszego Podręcznika europejskiego prawa o niedyskryminacji. Z przyjemnością przedstawiamy konkretne rezultaty tych wspólnych wysiłków(...)

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek.

  W ręce czytelniczek i czytelników – trenerek i trenerów – oddajemy Pakiet edukacyjny „Przeciwdziałanie dyskryminacji”. Przed ponad 15 laty rozpoczął się nowy rozdział w historii Polski – stała się ona krajem demokratycznym. Budowanie demokracji wymagało i stale wymaga podejmowania działań przyczyniających się do propagowania otwartości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji, szczególnie wobec osób przynależących do grup mniejszościowych(...)

 • Przeciwko dyskryminacji poradnik prawny

  Idea równości wydawać się może postulatem utopijnym, odwiecznym marzeniem ludzkości, którego realizację niweczą niezmiennie obecne w postawach ludzi uprzedzenia i stereotypy. Należy jednak mieć świadomość, że zjawisko nieusprawiedliwionego niczym nierównego traktowania to łamanie przyrodzonego i niezbywalnego prawa każdego człowieka do godności – jak i szeregu innych podstawowych praw człowieka mających w nim swoje źródło, tj. m.in.: prawa do wolności i bezpieczeństwa, równości wobec prawa, prawa do dobrych warunków pracy, do edukacji czy opieki zdrowotnej(...)

 • Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika

  W powszechnym rozumieniu wyraz „dyskryminacja” oznacza rozróżnienie. W słownikach i encyklopediach za dyskryminację uważa się „upośledzenie lub prze- śladowanie jednostek lub grup społecznych ze względu na ich pochodzenie, przy- należność rasową, etniczną, wyznaniową, narodową czy klasową(..)

 • Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie

  Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Dyskryminacja nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której kobiety są dyskryminowane przez mężczyzn albo mężczyźni przez kobiety, ale ma miejsce także wówczas, kiedy, stosując kryterium płci, jakaś kobieta dyskryminuje inne kobiety, a mężczyzna innych mężczyzn(...)

 • Dyskryminacja wielokrotna-historia, teorie, przegląd badań

  Rozważając zagadnienie dyskryminacji wielokrotnej, warto rozpocząć od tego, że każda osoba posiada wiele aspektów tożsamości. Ludzie nie postrzegają samych siebie jako wyłącznie kobiety lub mężczyzn, wyłącznie osoby w konkretnym wieku, tylko jako osoby hetero- lub homoseksualne. Tożsamości ludzi składają się z wielu komponentów, są funkcjami przynależności i identyfikacji z wieloma grupami i kręgami(...)

 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

  Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz organy właściwe w tym zakresie(...)