streswpracy

Biblioteka zagrożeń psychospołecznych

Stres

 • Identyfikacja czynników stresogennych występujących w miejscu pracy wraz z określeniem ich wpływu na występowanie wypadków przy pracy i chorób wynikających z długotrwałego narażenia na stres

  Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnień związanych ze stresem zawodowym, który bez względu na to jak jest definiowany pozostaje problemem wielu pracowników i pracodawców a jego związek z chorobami oraz wypadkami w pracy jest przedmiotem coraz większej ilości badań(...)

 • Czynniki psychospołeczne a zdrowie pracowników

  W publikacji omówiono zagadnienie związku narażenia na czynniki psychospołeczne występujące w miejscu pracy ze zdrowiem zatrudnionych osób. Empiryczne udowodnienie istnienia takiego związku jest bardzo trudne; wymaga ono spełnienia szeregu warunków związanych z: pomiarem czynników psychospołecznych i skutków zdrowotnych (obiektywny pomiar); rodzajem procedury weryfikującej istnienie związku (prospektywne badania epidemiologiczne, eksperymentalne)(...)

 • Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w pracy?

  Stres w pracy jest związany z szeregiem negatywnych skutków na poziomie pracownika, a także organizacji. Skuteczne przeciwdziałanie stresowi powinno zatem obejmować działania zarówno organizacyjne, jak i indywidualne. W artykule przedstawiono przykłady takich działań(...)

 • Miejsce pracy na miarę oczekiwań

  Czynniki psychospołeczne występujące w miejscu pracy i stres z nimi związany zo- stały uznane w wielu państwach całego świata za istotne zagrożenie dla zdrowia i bez- pieczeństwa pracujących. Spowodowane jest to tym, że stres powoduje niebagatelne skutki zarówno u pracowników, jak i dla przedsiębiorstw oraz państwa(...)

 • Poczucie kontroli w miejscu pracy a poziom stresu zawodowego i związane z nim skutki

  Pojęcie kontroli jest ważnym elementem wielu teorii psychologicznych, w tym teorii dotyczących stresu zawodowego (1). Z kontrolą mamy do czynienia wtedy, gdy intencjonalne zachowanie jednostki decyduje o przebiegu zdarzeń mających istotne znaczenie dla niej (2). Kontrolę można rozpatrywać w trzech ujęciach (3)(...)

 • Poziom narażenia na stres pochodzenia zawodowego w zakładach pracy – na podstawie badań IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi

  Miejsce pracy jest nierozłącznie związane z doświadczaniem stresu. W literaturze wymienia się około pięćdziesięciu czynników wywołujących stres, określonych mianem czynniki psychospołeczne. Do cytowanych powszechnie należy zaliczyć ilościowe (pośpiech i presję czasu, narzucony rytm pracy) i jakościowe przeciążenie pracą (trudność umysłowa), konflikty międzyludzkie, niejednoznaczność i konflikt roli, odpowiedzialność.(...)

 • Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie

  Zarówno środowisko pracy, jak i sam charakter pracy mają istotny wpływ na zdrowie (Marmot i Wilkinson, 2006). W ostatnich dziesięcioleciach zaszły poważne zmiany w środowisku pracy, ściśle związane z organizacją i zarządzaniem procesem pracy (EU-OSHA, 2007), co zaowocowało pojawieniem się nowych czynników ryzyka oraz nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagrożenia psychospołeczne określane są jako istotne nowopowstające czynniki ryzyka (EU-OSHA, 2007; NIOSH, 2002)(...)

 • Podręcznik stosowania metody diagnostycznej Kwestionariusz Kompetencji Społeczno-Zawodowych

  Naszym celem było skonstruowanie narzędzia diagnostycznego przeznaczonego do badania osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w zakresie zmiennych indywidualnych warunkujących efektywną i satysfakcjonującą dla tych osób aktywizację zawodową(...)

 • Stres związany z pracą a teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla

  Od kilkunastu lat w badaniach stresu coraz bardziej popularna staje się teoria zachowania zasobów opracowana przez Stevana Hobfolla. Według tego badacza człowiek dysponuje pewnymi zasobami, czyli tym, co ceni, uważa za warte posiadania, ważne. Starając się przystosować do wymagań środowiska, jednostka ponosi koszty, czyli traci zasoby(...)