streswpracy

Program Profilaktyczny

Stres zawodowy ze względu na jego negatywne konsekwencje stanowi na całym świecie poważny problem zdrowotny i ekonomiczno-społeczny. Wyniki badań dotyczące związków pomiędzy stresem zawodowym, a funkcjonowaniem pracownika, nie pozostawiają wątpliwości, co do szkodliwości chronicznej ekspozycji na dystres.

śpiący człowiek na kanapie przykryty kocemŚwiatowa Organizacja Zdrowia nazwała stres „chorobą stulecia”, ponieważ bardzo duży procent chorób cywilizacyjnych ma podłoże stresowe. Wypalenie zawodowe zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. O stresie powinniśmy rozmawiać, a tym bardziej mu przeciwdziałać, bowiem jego długotrwałe odczuwanie prowadzi do poważnych chorób, a nawet śmierci. Wysoki poziom stresu szkodzi nie tylko zdrowiu, ale również, w dłuższej perspektywie ma wpływ na wydajność i organizowanie czasu pracy. Chorzy i zmęczeni pracownicy są mniej produktywni, a także częściej nieobecni.

Podsumowane koszty społeczne i ekonomiczne wskazują na konieczność podejmowania działań prewencyjnych, które pozwalają ograniczyć narażenie na psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy (takie jak: mobbing, dyskryminację, nierówne traktowanie, molestowanie psychiczne, molestowanie seksualne, agresję, przemoc oraz stres, który jest ściśle związany ze wszystkimi wymienionymi patologiami środowiska pracy). W związku z tym wiele instytucji, firm i placówek budżetowych oraz samorządowych została zobligowana ustawowo do prowadzenia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Dlatego rządy oraz organizacje pozarządowe coraz częściej dostrzegają problem zagrożenia czynnikami psychospołecznymi w miejscu pracy oraz starają się angażować w walkę z tymi zjawiskami, skutkującą poprawą warunków pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy, od wielu lat, podejmuje starania na rzecz ograniczania narażenia na czynniki psychospołeczne w środowisku pracy. Do działań na tym polu należy program profilaktyczny inspekcji pracy, adresowany do pracodawców i pracowników, mający na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy.

Program stanowi kompleksowe działanie, składające się z kilku ścieżek (edukacyjna, analityczna, ocena ryzyka zawodowego oraz eliminacja zagrożeń). Jedną z nich są szkolenia dla pracowników i pracodawców, dotyczące m.in.: stresu, dyskryminacji, wypalenia zawodowego, zapobiegania mobbingowi. Oprócz zadań edukacyjnych, na życzenie uczestników programu można przeprowadzić też analizę sytuacji w przedsiębiorstwie pod kątem stresogenności cech pracy. Następnie wnioski z badań wykorzystywane są do prac nad obniżeniem lub całkowitym wyeliminowaniem stresorów występujących w danym zakładzie pracy. Ostateczne cele programu to: poszukiwanie bezpiecznych i tworzenie przyjaznych warunków pracy dla właściwego funkcjonowania pracowników oraz dla ich dobrostanu, promocja standaryzowanych działań zachęcających pracodawców i pracowników do dbałości o zdrowie pracujących, wskazanie możliwości aktywnego działania w zakresie zwalczania i zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania zawodowych czynników psychospołecznych.

* Gdy stres jest doświadczeniem pozytywnym, motywuje, mobilizuje i stymuluje rozwój, wówczas mówimy o eustresie (Selye, 1974). Jest to tak zwany „dobry stres” związany z występowaniem wzbudzających napięcie, lecz jednocześnie korzystnych zdarzeń, np. takich jak sukces w pracy (Ogińska-Bulik, 2009). Jego rola wydaje się być oczywista: eustres zwiększa motywację i przygotowuje organizm do wzmożonej aktywności (Ogińska-Bulik, 2009). Dystres natomiast ma negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Jest on zupełnym przeciwieństwem eustresu, wyczerpuje zasoby i ma niekorzystny wpływ na nasze funkcjonowanie.

Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

Celem programu profilaktycznego Państwowej Inspekcji Pracy pt. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy jest:

  • popularyzowanie wiedzy na temat stresu, jego źródeł, przebiegu, spustoszeń jakie wywołuje w naszych organizmach,
  • metod radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy,
  • popularyzacja wiedzy na temat źródeł zagrożeń psychospołecznych tj. mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, agresja i przemoc w miejscu pracy,
  • metod radzenia sobie z zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy,
  • poprawa stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, a tym samym stworzenie dobrego klimatu do pracy zespołowej,
  • obniżenie poziomu stresu spowodowanego narastającymi konfliktami,
  • poprawa komfortu pracy,
  • złagodzenie negatywnych skutków stresu…

Jak działa program?

Zasady przystąpienia do programu profilaktycznego:

Do programu profilaktycznego zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.Pracodawca przystępujący do programu profilaktycznego może wybrać jedną z trzech ścieżek realizacji programu w jego zakładzie pracy:

ŚCIEŻKA nr 1

W zakładzie pracy realizowane jest jedynie szkolenie dot. przeciwdziałania stresowi i/lub innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Pracownik odczuwa nieustanne zmęczenie, wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Ma poczucie, że wykonywanie obowiązków zawodowych eksploatuje jego siły, nie widzi zaś możliwości ich regeneracji. U pracownika pojawiają się takie symptomy jak:

  • poczucie przeciążenia pracą,
  • zniechęcenie do pracy,
  • obniżona aktywność,
  • pesymizm i poczucie winy,
  • stałe napięcie psychofizyczne,
  • drażliwość,
  • chroniczne zmęczenie, ból głowy, bezsenność, zaburzenia gastryczne, częste przeziębienia itp.

ŚCIEŻKA nr 2

W zakładzie pracy realizowane jest jedynie analiza sytuacji w kontekście stresogenności cech pracy w przedsiębiorstwie poprzez:

  • przeprowadzenie badania stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy);
  • przygotowanie raportu zawierającego analizę sytuacji w przedsiębiorstwie oraz dobre praktyki mające na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy;
  • przekazanie pracodawcy raportu.

ŚCIEŻKA nr 3

W zakładzie pracy realizowane jest szkolenie dot. przeciwdziałania stresowi i/lub innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy oraz badanie stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy).

Dodatkowo pracodawca może także zgłosić chęć przeprowadzenia ponownego badania stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy). Następnie zostanie przygotowany raport składający się dwóch części:

  • analiza sytuacji w przedsiębiorstwie
  • analiza porównawcza sytuacji wynikającej z badania nr 1 i nr 2.

Czym jest stres?

Stres jest zagrożeniem, które towarzyszy pracownikom i pracodawcom wszędzie prowadząc do zmniejszenia wydajności pracowników oraz do strat finansowych pracodawcy. Z nami sprawdzisz:

  • jakie stresory są charakterystyczne dla Twojego środowiska pracy,
  • jakie podjąć działania naprawcze, by podnosić komfort pracy pracowników i pracodawcy.

Stres jest  reakcją organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę. Jest integralnym elementem funkcjonowania człowieka. Bez względu na zakres i jego intensywność, z jaką wpływa na człowieka, wywołuje określone reakcje w jego organizmie w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.  

„Bez stresu nie byłoby życia”

Hans Selye.

Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy ludzie w jakimś stopniu przeżywają stres nasuwa się pytanie czy jest nam potrzebny? Tak, może być naszym kooperantem, ponieważ dodaje nam energii i mobilizuje nasze zasoby by zmierzyć się z wyzwaniem.  Pełni funkcję adaptacyjną. Doświadczamy go często podczas egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych lub publicznych przemówień. Reasumując jest to stres krótkotrwały, który może stać się skutecznym bodźcem do działania.

Szkodliwy dla człowieka jest stres długotrwały oraz intensywny. Powoduje spadek odporności, wyczerpanie i może być przyczyną licznych dolegliwości zdrowotnych. Stałe napięcie emocjonalne, huśtawka nastrojów wywołuje ból głowy, bezsenność, bóle kręgosłupa, problemy z koncentracją uwagi, drażliwość, zachowania agresywne, autoagresywne, itp. Długotrwale napięcie, niepokój często skłania człowieka do korzystania z łatwo dostępnych ,,środków” (tj. alkohol, narkotyki itp.) uśmierzających psychiczny dyskomfort. Destrukcyjny sposób radzenia sobie ze stresem to także podejmowanie działań ryzykownych. Brak umiejętności poradzenia sobie z trudną sytuacją to również wykonywanie czynności zastępczych, odwracanie uwagi od stresora i własnych reakcji. Ten sposób uśmierzania lęku, niepokoju ogranicza autonomię i racjonalność, czego konsekwencją jest całkowita lub częściowa utrata kontroli nad własnym życie.

Opis narzędzia – skala ryzyka psychospołecznego

Metoda do badania ryzyka psychospołecznego „Skala Ryzyka Psychospołecznego” składa się z 3 podstawowych ankiet, które są jednakowe dla pracowników wszystkich sektorów i zawierają pytania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania pracowników i środowiska pracy. Część 4 ankiety zawiera listę stresorów charakterystycznych dla określonej branży (np. bankowej, budowlanej, chemicznej, energetycznej, górniczej, handlowej, kulturalnej, łącznościowej, metalowej, naukowej i oświatowej, ochrony zdrowia, służby komunikacji miejskiej, spożywczej, transportowej, turystycznej).

Pierwsza część (A)

zawiera wstęp i instrukcję dla osób badanych, oraz pytania o dane demograficzne, takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, stanowisko, staż pracy, formę zatrudnienia, oraz status formalny w firmie.

Druga część (B)

zawiera pytania dotyczące skutków ponoszonych przez pracodawcę i pracowników i odnosi się do takich zagadnień jak: samoocena stanu zdrowia, absencja, częstość ulegania wypadkom przy pracy, ocena zdolności do pracy, zadowolenie z 7 aspektów pracy (rodzaju wykonywanej pracy, sposobu zorganizowania pracy, warunków pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwoju zawodowego, relacji z przełożonymi i relacji z kolegami/koleżankami), poziom zaangażowania w pracę (wraz z uzasadnieniem tego zaangażowania), oraz chęć zmiany pracy, działu lub stanowiska. Wyniki uzyskane na podstawie danych z tej części pozwolą, w połączeniu z wynikami pozostałych części narzędzia, na oszacowanie ryzyka psychospołecznego jakie ponosi pracodawca i pracownicy.

Trzecia część (C)

nazwana roboczo „ankietą ogólną”) zawiera 50 pytań dotyczących cech pracy, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie psychospołeczne. Cechy te odnoszą się do dziewięciu grup zagrożeń wymienianych min. w projekcie PRIMA-EF (Zarządzanie Ryzykiem Psychospołecznym – Ramowe Podejście Europejskie, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, 2008), takich jak: związane z treścią pracy, obciążeniem pracą i tempem pracy, czasowymi ramami pracy, kontrolą, kulturą i funkcjami organizacji, stosunkami międzyludzkimi w pracy, rolą w organizacji, rozwojem kariery, oraz relacją praca-dom. Osoby badane ustosunkowują się do każdej z wymienionych cech pracy na dwóch wymiarach: (1) czy dana cecha występuje/nie występuje w ich miejscu pracy, oraz (2) jeśli dana cecha występuje to na ile oceniają ją jako stresującą/nie stresującą.