streswpracy

Biblioteka zagrożeń psychospołecznych

Mobbing

 • Mobbing - w poszukiwaniu korzeni patologii głos z samego dołu

  Temat mobbingu powraca w mediach regularnie, poruszany najczęściej przez psycho- i socjologów. Chyba najmniej jest głosów z samego dołu drabiny społecznej, skąd rekrutuje się duża - jeśli nie największa - liczba poszkodowanych.(...)

 • The content and development of mobbing at work

  In this article the concept of mobbing is introduced. Mobbing means harassing, ganging up on someone, or psychologically terrorizing others at work. Although mobbing is a very old phenomenon, it was not described and systematically researched until the early 1980s. The article begins with a case example, some historical notes, and a definition of mobbing, and then regards mobbing in the context of medical and psychological stress research(...)

 • Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania

  Mobbing to usystematyzowana forma przemocy psychicznej stosowana wobec ofiary przez osoby współpracujące z nią – jej kolegów, przełożonych lub podwładnych. Zjawisko to odnosi się do jakości relacji interpersonalnych w miejscu pracy, oraz ich wpływu na funkcjonowanie pracowników i instytucji, w której są zatrudnieni.(...)

 • MOBBING - pytania i odpowiedzi

  W ciągu ostatnich dziesięcioleci, głównie pod wpływem nowych technologii i globali- zacji, zaszły istotne zmiany w charakterze i warunkach pracy. Coraz mniej osób zatrudnionych jest w przemyśle i rolnictwie, wzrasta natomiast znaczenie pracy opartej na wiedzy oraz wymagającej intensywnych kontaktów z ludźm(...)

 • Mobbing – specyficzny rodzaj przemocy

  Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska, jakim jest mobbing – jego cech cha- rakterystycznych, rodzajów tego zjawiska, występujących faz, a także przedstawienie obowiązków pracodawcy w tym zakresie i możliwości ochrony prawnej ofiary mobbingu..(...)

 • Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych

  Sygnalista (whistleblower – w języku polskim brak określenia oddającego precyzyjnie znaczenie tego angielskiego terminu) to osoba (pracownik w szerokim tego słowa znaczeniu), która mając na względzie dobro swojego miejsca pracy i (lub) dobro publiczne, przekazuje (najpierw swoim przełożonym, później – jeśli nie przynosi to skutku – innym instancjom, organom ścigania lub mediom) informacje o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem swojej organizacji.(...)

 • Mobbing w środowisku pracy Refleksje wokół warsztatu badawczego

  Problematyka długotrwałego nękania pracowników w miejscu pracy nie jest nowa, ale świadomość jego występowania była nieznaczna aż do lat 80. XX w. W większości publikacji podkreśla się, że określenia mobbing po raz pierwszy użył Konrad Lorenz do opisania zachowań małych zwierząt, które atakują pojedynczego dużego osobnika.(...)

 • Zmiana pracy skutkiem doświadczania mobbingu

  Mobbing bywa wykorzystywany przez niekompetentnych menedżerów jako narzędzie motywowania przez zastraszanie. Jednak często prowadzi do rzeczywistej lub mentalnej ucieczki z organizacji. Na mobilność zawodową osób doświadczających mobbingu w pracy wpływają zarówno czynniki osobowościowe, jak i sytuacyjne.(...)

 • Mobbing i jego przejawy

  W miejscu pracy częstokroć mamy do czynienia z konfliktami występującymi pomiędzy przełoŜonymi i podwładnymi a takŜe pomiędzy współpracownikami. Wydaje się to być nieodłączną częścią stosunków międzyludzkich w stosunkach pracy. JednakŜe część tych konfliktów przybiera postać, której nie można zaakceptować.(...)