streswpracy

Realizacja programu profilaktycznego w 2022 r.

Program, jak co roku, spotkał się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród podmiotów objętych działaniami. W związku z tym przeprowadzono więcej szkoleń niż wynikało to z limitu podmiotów założonych w harmonogramie pracy na rok 2022. Zgodnie
z danymi statystycznymi stopień wykonania zadań wynosił ponad 200%.

W 2022 r. przeprowadzono 165 szkoleń. Objęto nimi blisko:

pracodawców
1
pracowników
1
społecznych inspektorów pracy
1
pracowników służb BHP
1
pracowników służb mundurowych i medycznych
1
nauczycieli
1

W ramach realizacji programu zorganizowano szkolenia na temat radzenia sobie ze stresem. Identyfikowano obciążenia psychiczne zatrudnionych pracowników, a następnie proponowano działania naprawcze, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach stresowych oraz promowano przykłady dobrych praktyk. Podczas szkoleń przekazywano również porady dotyczące umiejętności zarządzania czasem, sposobu komunikowania się i przekazywania informacji na linii pracownik – pracodawca.

Szkolenia dotyczyły również zagadnień związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji oraz objawów, przyczyn i konsekwencji wypalenia zawodowego.

Szkolenia w zakresie mobbingu obejmowały zagadnienia z dwóch sfer, prawnej i psychologicznej. Omawiano m.in.: zachowania mobbingowe wg klasyfikacji Heinza Leymanna, obowiązki pracodawcy w zakresie polityki antymobbingowej oraz porady dla ofiar mobbingu. W ramach szkoleń przybliżono również stosowanie procedury antymobbingowej. Temat był na tyle interesujący, że zgłaszano potrzebę szerszego omawiania kwestii związanych z przygotowaniem i wdrażaniem polityki antymobbingowej w firmach. Należy dodać, że koordynatorzy tematu, ze względu na duże zainteresowanie tematem, organizowali dodatkowo spotkania dotyczące mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy w formie webinarów.

Jako przykład dobrych praktyk warto wskazać szerokie działania naprawcze tj.: 

 » Narzędzie – Skala Ryzyka Psychospołecznego. W trakcie przeprowadzania badania ankietowego pracownicy mieli możliwość wypowiedzieć się w kwestiach dotyczących odczuwania stresu w związku z wykonywaną pracą. Narzędzie pozwoliło uczestnikom na zweryfikowanie negatywnych odczuć związanych ze stresem oraz próby znalezienia jego przyczyn, co można było usłyszeć w trakcie i po wypełnieniu kwestionariusza. Analiza przyczyn oraz częstotliwość objawów mogą stanowić dobre podłoże do poszukiwania propozycji działań naprawczych w celu poprawy jakości pracy. W badaniu wzięło udział 570 pracowników.

 »  Spółka TARKETT POLSKA. Po otrzymaniu Raportu opracowanego przez GIP. Spółka ta przedstawiła jego wyniki kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych. Powołano także zespół, który przeanalizował dane pod kątem konkretnych sytuacji, które mają miejsce w zakładzie oraz opracowano wewnętrzną zakładową ankietę, uwzględniającą specyfikę pracy w Spółce. Po przeprowadzeniu ankiety zakładowej okazało się, że jej wyniki są bardzo zbliżone do wyników ankiety SRP, przeprowadzonej przez inspektora pracy.

»  Cykl szkoleń związanych z zagrożeniami psychospołecznymi przeprowadzono dowódcom oraz funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a także podlegającym KW dowódcom jednostek terenowych, m.in. KP PSP w Strzelinie czy KP PSP w Kłodzku. W ramach w/w szkoleń zorganizowano również stoisko z psychologami, przeanalizowana oraz zaktualizowana została instrukcja komendy dotycząca przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, stosowana w jednostkach organizacyjnych PSP.

Badanie stresogenności cech stosunku pracy – SRP

Działania popularyzujące program

Stoiska  i punkty konsultacyjne:

  • 05.2022 r. na stoisku informacyjnym zorganizowanym przed siedzibą Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2022, podczas których organizowano szereg wydarzeń dedykowanych pracodawcom  i przedsiębiorcom z województwa śląskiego.
  • 03.2022 r. dla studentów i pracodawców biorących udział w Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Technologii Politechniki Śląskiej,
  • W ramach projektu edukacyjnego ,,Pierwsza praca – pierwszy krok’’, którego celem było rozpowszechnianie obowiązujących przepisów dotyczących m.in. legalności zatrudnienia, zawierania umów o pracę, kwestii dotyczących wynagrodzenia za pracę z tytułu umów  o pracę i umów cywilnoprawnych, czasu pracy, jak i przepisów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy. Spotkania miały miejsce:
   • 7.06.2022 r. na stoisku informacyjnym zorganizowanym na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie,
   • 24.06.2022 r. na stoisku informacyjnym zorganizowanym na Hali Widowiskowo-Sportowej w Cieszynie,
   • 05.07.2022 r. na stoisku informacyjnym zorganizowanym na Rynku w Katowicach,
   • 21.07.2022 r. na stoisku informacyjnym zorganizowanym na Rynku w Wiśle,
   • 28.07.2022 r. na stoisku informacyjnym zorganizowanym na Rynku w Gliwicach,
   • 03.08.2022 r. na stoisku informacyjnym zorganizowanym na Rynku w Rybniku,
   • 18.08.2022 r. na stoisku informacyjnym zorganizowanym na Rynku w Tarnowskich Górach.
Popularyzacja programu informacyjnego ,,Pierwsza praca –pierwszy krok’’ w Chorzowie
Popularyzacja programu informacyjnego ,,Pierwsza praca –pierwszy krok’’ na rynku w Katowicach

Konferencje

  •  01- 04.02.2022 – Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2022.
  • 25 – 26.04.2022 – Międzynarodowe Targi Poznańskie SAWO 2022.
  • 23.05.2022 – Targi Pracy, Rzemiosła i Edukacji w Środzie Wlkp.
  • 02.06.2022 – konferencja “Wellbeing i zdrowie psychiczne jako filary zarządzania przedsiębiorstwem”.
  • 12.10.2022 – „Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy”.
Konferencja „Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy” w Kielcach na Politechnice Swiętokrzyskiej

Współpraca z mediami

» W dniu 25.04.2022 r. ukazał się artykuł do Gazety Olsztyńskiej autorstwa dra Łukasza Sztycha, Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie pt. “Czy to, co mnie spotkało to mobbing?”.

» W dniu 25.08.2022 r. dr Łukasz Sztych, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie udzielił wypowiedzi dla Radia Olsztyn nt. negatywnych zjawisk psychospołecznych w środowisku pracy – mobbing i dyskryminacja.

» W dniu 7.10.2022 r. dr Łukasz Sztych, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie Wypowiedź dla Radia Plus Olsztyn nt. negatywnych zjawisk psychospołecznych w środowisku pracy – mobbing i dyskryminacja, występujących w województwie warmińsko-mazurskim.

 » W 2022 roku inspektorzy pracy z Bydgoszczy poruszali problem stresu w dwóch audycjach w Radio PiK „Pytać każdy może”, których tematem był mobbing.

 » W ramach realizacji programu nadinspektor pracy, rzecznik prasowy – Barbara Kaszycka przekazał informacje o działaniach realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy związanych z psychospołecznymi aspektami pracy m.in podczas audycji w radio eM oraz radio Kielce. Informacje dotyczące działań były również systematycznie umieszczane na stronie internetowej Okręgu.

» W dniu 11.08.2022 ukazał się artykuł na stronie www.wprost.pl dotyczący mobbingu
i nękania w pilskim szpitalu. Dziennikarzowi udzielono obszernego komentarza, ze szczególnym wskazaniem działań PIP w zakresie mobbingu.

» Dnia 11.08.2022 roku udzielono wywiadu dla Radia Poznań w zakresie kontroli przeprowadzonych w Szpitalu w Pile, ze szczególnym uwzględnieniem tematu mobbingu.

» W dniu 10.08.2022  na stronie www.asta24.pl (www.asta24.pl/2022/08/10/tygodnik-wprost-o-nieprawidlowosciach-w-pilskim-szpitalu) ukazał się artykuł w zakresie mobbingu, dotyczący pilskiego szpitala.

» W dniu 11.08.2022 ukazał się artykuł na stronie www.wprost.pl dotyczący mobbingu
i nękania w pilskim szpitalu. Dziennikarzowi udzielono obszernego komentarza, ze szczególnym wskazaniem działań PIP w zakresie mobbingu.

» W dniu 11.08.2022 udzielono wywiadu dla Radia Poznań w zakresie kontroli przeprowadzonych w Szpitalu w Pile, ze szczególnym uwzględnieniem tematu mobbingu.